КСУДУ град Роман
Комплекс за социални услуги за деца с увреждания

В Комплекса се реализират дейности за задоволяване нуждите на децата и младежите от отдих, чрез участие в екскурзии-посещения на исторически и туристически забележителности, лагери с оздравителен характер.

Лагерите и постиженията на децата и младежите в тях имат силен положителен ефект върху емоционалното състояние на потребителите и повишават самооценката им. Всяка едно преодоляно препятствие и изпитание ги прави много по-сплотени, постигането на заложените цели им дава криле да мечтаят и да вярват в себе си, че имат силата да преодолеят по-големи предизвикателства и да се справят с изпитания в живота си. Системното провеждане на лагери, значително намалява агресията у децата, а ако има такава, тя е само вербална. По време на лагерите децата преоткриват своите положителни страни и ресурси, което от своя страна води до по- голямо уважение и зачитане мнението на другите. По време на лагерите изключително се подобрява взаимодействието между екипа и децата, изгражда се взаимно доверие. В резултат от тези процеси членовете на екипа стават наистина значими възрастни и доверени лица за децата, което от своя страна се отразява положително върху поведението на потребителите  от КСУДУ.