КСУДУ град Роман
Комплекс за социални услуги за деца с увреждания

История

Комплекс за социални услуги за деца с увреждания гр.Роман /КСУДУ/е открит през 2012г., като делегирана от държавата дейност. Доставчик на услугата е Община Роман.

Намира се в гр.Роман, ул.Пирин № 2.

КСУДУ гр.Роман предоставя социални услуги–резидентен тип /Центрове за настаняване от семеен тип за деца/ младежи с увреждания – ЦНСТДМУ 3, ЦНСТДМУ 4 и ЦНСТДМУ 5/, обединени в комплекс.

ЦНСТДМУ 3, ЦНСТДМУ 4 и ЦНСТДМУ 5/всеки с капацитет по 10 места/ е социална услуга - резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца с увреждания, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.

В Комплекса е създадена среда близка до семейната, при която децата с увреждания получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на живота  в него е с насока към създаването на условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност.

Целевата група са деца и младежи с умствена изостаналост и множество увреждания на възраст от 3 до 18/25 години.