КСУДУ град Роман
Комплекс за социални услуги за деца с увреждания

Прием

Прием на дете с увреждане в СУРГ предоставяна в КСУДУ :

Ползването на социалните услуги резидентен тип от дете, след приетите промени в Закона за социалните услуги, отговарящи на изискванията на Критериите и Стандартите от Приложение №11 към чл.11, ал.1 от НКСУ, Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, Закона за закрила на детето, Правилника за прилагане на закона за закрила на детето се предоставят след:

 • Заповед на директора на Д СП за настаняване на детето с увреждане в СУРГ, съпроводена с план за действие , социален доклад и оценка на случая оформени съгласно изискванията съгласувани с Началник ОЗД и подписани от директора на Д СП.

 • Удостоверение за раждане на детето ;

 • Удостоверение за завършен клас или степен на образование с изключение на децата от предучилищна възраст ;

 • Медицински доклад от личния лекар,удостоверяващ актуалното здравословно състояние на детето ;

 • Медицинско удостоверение от лекуващия лекар ,че детето не е било в контакт със заразно болни ;

 • Лична амбулаторна карта , имунизационен паспорт, ЗОК и др. медицински документи;

 • Документи удостоверяващи увреждането на детето, налични епикризи, ЕР на ТЕЛК ;

 • Декларация за информирано съгласие от родител ;

 • Лично дело на детето от предишни настанявания извън семейството ;

 • Направления и заповеди за ползване на социални услуги ;

 • Приемо -предавателен протокол в които се съдържа информация за състоянието на детето при приемане.

  Документите се приемат от директора или от упълномощено лице.

След представяне на документите директорът издава заповед за определяне задължения и отговорности на ръководител екип и ментор на детето , както и на други лица имащи отношение при приема на детето.

Приемането на детето в услугата минава през следните моменти : посрещане и снемане на напрежението, представяне на ментора и груповия ръководител,проверка на документите, получаване на необходимите документи за съгласие, изясняване на отговорностите на всички страни ,включени по случая.Детето се настанява в подходящо спално помещение, определя се личното пространство, мястото в столовата на социалната услуга.

Запознаване с правилата и процедурите в социалната услуга, с декларацията за правата на детето и груповите правила.

Предприемане на действия от различни отговорни лица по записване на детето в подходящо учебно заведение, регистриране по настоящ адрес, избор на личен лекари личен стоматолог и др.

Изготвяне и оформяне на лично досие на детето .

В срок до 1 месец от настаняването, менторът и груповият ръководител инициират екипна среща с представители на ОЗД и др. специалисти имащи отношение към предоставянето на услугата. На базата на специализираната оценка на потребностите се изготвя план за грижи. Водещ на срещата е менторът на детето .

Прекратяването на настаняването на дете в СУРГ се извършва със заповед на директора на Д СП .

 

Прием на лице с увреждане в СУРГ предоставяна в КСУДУ :

Ползването на социалните услуги - резидентен тип  от пълнолетни лица, след приетите промени в Закона за социалните услуги, съгласно Стандартите и критериите от Приложение №12 към чл.11, ал.1 от НКСУ и Правилника за прилагане на закона за социалните услуги се извършва чрез изготвена от ДСП „Предварителна оценка на потребностите от социални услуги“ на съответното лице / чл.73,ал.2. от ЗСУ и чл. 7 и чл. 8 от ППЗСУ/.

Насочването за ползване на социалната услуга се извършва по желание на лицето, което то може да заяви в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес устно – на място или по телефон, или писмено, включително електронен път.
Отговарящите на изискванията, според профила на социалната услуга, се настаняват в КСУДУ с изготвената от Дирекция „Социално подпомагане“ предварителна оценка на потребностите от социални услуги /направление/.

Доставчикът предоставя на лицето или законния му представител писмена информация, относно социалните услуги, които се предоставят в центъра за настаняване, опита му и квалификацията на персонала, условията и правилата за ползване на услугите, както и за процедурата за подаване на жалби;

Лицето се приема и настанява след подписване на договор за ползаване на социални услуги;
В социалната услуга се изготвя индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план за работа след оценка на нуждите на потребителя и формулиране на целите, които трябва да бъдат постигнати. За задоволяване на здравните потребности на потребителите на социални услуги се изготвя писмен план за здравни грижи от лице с подходящо медицинско образование, който включва медицинска история и необходими превантивни мерки.

Настаняването в социалната услуга на лица, поставени под пълно запрещение, се извършва от районния съд по настоящия адрес на лицето. Дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на лицето може да извърши само временно настаняване по административен ред, в случай че до произнасяне на съда няма друга възможност за полагане на грижи за лицето.

В случай че лицето е поставено под запрещение, към заявлението се прилагат и:

 • копие от съдебното решение за поставяне под запрещение;

 • копие от удостоверение от органа по настойничеството и попечителството за учредяване на настойничество/попечителство;

 • становище на попечителя/настойника на лицето.

Когато лице, поставено под запрещение не може да предостави становище, органите, до които е отправено заявлението, го изискват от попечителя/настойника.

Потребителите на социалната услуга заплащат такса в размер, определен с Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет.

Начинът на прекратяване ползването на социалната услуга е регламентиран в договора за социални услуги (напр. с подаване на писмена молба от лицето/законния му представител и др.)