КСУДУ град Роман
Комплекс за социални услуги за деца с увреждания

Екип

Комплекс за социални услуги за деца с увреждания се представлява от директор, който ръководи, организира и провежда контрол за прилагане на нормативната уредба и доброто качество на грижа на настанените деца и младежи. Екипът се състои от основни специалисти  - ръководители на екипи, социален работник, специален педагог, социални педагози, трудотерапевти, eрготерапевт/рехабилитатор и психолог, служители пряко ангажирани  с обслужването на потребителите - детегледачи и асистенти и служители подпомагащи функиционирането на социалните услуги - медицински специалист, готвачи, поддръжка на сгради, шофьор и административен персонал.

КСУДУ разполага с обучен персонал с развити компетенции и опит за индивидуална работа и подкрепа на потребителите.Услугите в Комплекса имат разработена методика, утвърдена вътрешна нормативна база, правила, процедури и документация, гарантиращи качество и ефективност на предоставянето им, в съответствие със законовоопределените критерии и стандарти.

Персоналът получава въвеждащо и надграждащо обучение - участия в регулярни екипни срещи, обучения и супервизии. Членовете на екипа преминават през задължителните инструктажи, обучение по оказване на първа помощ и евакуационна тренировка и др.