КСУДУ град Роман
Комплекс за социални услуги за деца с увреждания

За нас

Комплекс за социални услуги за деца с увреждания гр.Роман /КСУДУ/е открит през 2012г., като делегирана от държавата дейност. Доставчик на услугата е Община Роман.

Намира се в гр.Роман, ул.Пирин № 2.

КСУДУ гр.Роман предоставя социални услуги–резидентен тип /Центрове за настаняване от семеен тип за деца/ младежи с увреждания – ЦНСТДМУ 3, ЦНСТДМУ 4 и ЦНСТДМУ 5/, обединени в общ комплекс.

ЦНСТДМУ 3, ЦНСТДМУ 4 и ЦНСТДМУ 5 /всеки с капацитет по 10 места/ е социална услуга - резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца с увреждания, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.

 Социални услуги, които се предоставят в ЦНСТДМУ:

  • Резидентна грижа - осигуряване на място за настаняване на деца и младежи до 25-годишна възраст, с трайни увреждания, с осигуряване на 24-часова грижа за посрещане на ежедневните потребности и потребностите от развитие.

  • Информиране и консултиране - изследване и разбиране заедно с детето/младежа на проблеми и затруднения, които то среща за постигане на основните цели в неговия живот, запознаване със и обмисляне на възможните решения и действия за преодоляването им.

  • Застъпничество и посредничество - подкрепа на детето/младежа за защита и отстояване на права и потребности в рамките на налични правни и административни процедури. Взаимодействие и координация с представители на други услуги, институции, организации и административни органи в интерес на детето/младежа, което има нужда от конкретна подкрепа за реализиране на своите права и потребности.  

  • Обучение за придобиване на умения - подготовка на децата/младежите за придобиване на умения за самостоятелност, независим живот, самостоятелно справяне с проблеми и затруднения.

  • Терапия - дейности за развиване, възстановяване, поддържане или подобряване на социални умения, умения за самообслужване, комуникация, разрешаване наемоционални конфликти, овладяване на поведението, понижаване на тревожността, подобряване на самооценката, възможностите за труд и други социализиращи дейности