КСУДУ град Роман
Комплекс за социални услуги за деца с увреждания

Мисия и визия

Визия: Всяко дете да расте в семейна или най-близка до семейната среда.

Мисия: Да подобряваме качеството на живот на децата, като предоставяме достъпна, висококачествена социална услуга.

Цел:Основната цел на ЦНСТДМУ е осигуряване на качество на
живот, което гарантира пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие и
социално включване на всяко дете/младеж в естествената за него среда, чрез осигуряване на
индивидуализирана грижа и подкрепа.
• Да се задоволят основните жизнени потребности на децата от храна, подслон, сигурност,
развитие и се осигуряват условия за тяхното надграждане;
• Да се осигури безопасна и сигурна среда за живеене, в която потребителите да израстват и развиват
пълноценно своите възможности;
• Да се осигури равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп на
децата до училище, детска градина, читалища, библиотеки, детски клубове и занимални,
детски площадки и др.;
• Да се осигури гарантиран достъп до специализирани здравни, социални, образователни и
други услуги в общността;
• Да се осигурят адекватни услуги, условия и оборудване, необходими за постигане на
максимална самостоятелност на децата с увреждания в тяхното обслужване;
• Да се предоставят набор от услуги, грижа и занимания за формиране и развитие на
хигиенни навици, умения за общуване, упражняване на различни социални роли и тяхното
овладяване;
• Да се оказва съдействие на потребителите за поддържането на връзките им с родители и близки
или при възможност за приемна грижа или осиновяване;
• Да се подготвят потребителите за самостоятелен и независим живот и да се осъществи
пълноценното им отделяне от ЦНСТДМУ и включване в живота на общността;
• Да се гарантира планирането и индивидуализирането на грижите за всяко дете въз основа
на екипно обсъждане и екипно вземане на решение;
• Да се осигури адаптацията на детето в ЦНСТДМУ след неговото постъпване, като планирането
на грижите и интервенциите за него се основава на първоначалния период на наблюдение и
обсъждане в екип;
• Да се интегрира личната история на детето в обгрижването и работата с него, като поважните събития от живота му се документират и отразяват.